Næringsstofoptag og biomasseopbygning i nordmannsgranjuletræer - gødskes der nok på de rigtige tidspunkter i juletræsomdriften?

Formidling

Forfatter(e): Lars Bo Pedersen & Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 55

År: 2006

Side(r): 27-31

Pris: 150

Artikel/abstract:

Gødningstilførslens effekt på biomasseopbygningen og optagelsen af næringsstofferne N, P, K, Ca, Mg og S er belyst over en omdrift på 9 år i nordmannsgranjuletræer på tidligere markjord. Både biomassen og næringsstofoptagelsen følger et forløb med kraftige forøgelser ved lave doseringer. Stadigt højere doseringer synes derimod ikke at give et nævneværdigt respons. For den mest anvendte gødningsdosering på 300 kg NPK 23-3-7/ha/år er tilførslen af næringsstoffer i starten og i den mellemste periode af omdriften langt større end planteoptaget. De sidste to år mangler der typisk næringsstoffer, fordi planteoptaget langt overgår tilførslen. Dette gælder navnlig for kvælstof og for kalium.

Læs artiklen