Gødskning og grøntkvalitet i nobilis

Formidling

Forfatter(e): Lars Bo Pedersen & Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 73

År: 2010

Side(r): 40-47

Pris: 150

Artikel/abstract:

Fire års undersøgelser i højproduktive nobilis klippebevoksninger antyder, at der er mere end tilstrækkeligt med næringsstoffer i dette produktionssystem, når der gødskes efter de gældende kvælstofnormer. Faktisk bør producenten revurdere mængden af kvælstof til bevoksningerne, da et for højt kvælstofinput i de fleste tilfælde vil give kvalitetsforringelser i form af længere grene og lavere dækkeevne. Artiklen afsluttes med konkrete jordtypebaserede anbefalinger til gødskning af nobilisklippegrønt i den højproduktive fase. 

Gødskning i nobilis klippegrønt er tidligere omtalt i to artikler i Nåledrys (72), hvor fokus har været på næringsstofkredsløb og gødskningens tilstrækkelighed. Nærværende artikel omhandler gødningens påvirkning af klippekvaliteten i højproduktive bevoksninger og giver foreløbige anbefalinger for gødskningspraksis. Det er som ovenstående en del projektet ”Gødskning i Nobilis: Optimal produktion og kvalitet under hensyntagen til jordbund og miljø”, hvis mål er at belyse hvordan gødskningen kan optimeres i klippebevoksninger ved at finde en balance mellem en stor produktion, en høj klippekvalitet og et minimal tab af næringsstoffer fra rodzonen. Projektet blev finansieret i fællesskab af PAF og Skov & Landskab (KU) og drevet i tæt samarbejde med Dansk Juletræsdyrkerforening.

Læs artiklen