Vedtægter

Om os

Hent Forskningsenhedens vedtægter som pdf-fil

I medfør af generalforsamlingsbeslutning i Danske Juletræer den 18. maj 2016 sammenfattes følgende regler for Forskningsenhedens virke:

Kapitel 1 - Anvendelsesområde

§ 1. Vedtægten fastsætter regler om en Forskningsenhed (FE) for juletræer og regler om bidrag fra arealer med juletræer og øvrige brancheaktører, herunder hvordan midlerne skal anvendes og administreres samt hvilke krav der stilles til revision m.v.

Kapitel 2 - Bidrag til Forskningsenheden

§ 2. Der betales et frivilligt bidrag for arealer, som dyrkes med henblik på juletræer, således også for pottegroede juletræer. Bidraget anvendes til fremme af forskning og udvikling indenfor produktionen af juletræer.
   Stk. 2. Der betales ikke bidrag for arealer bevokset med træer, der i afgiftsåret er ældre end 20 år fra anlæg.
   Stk. 3. Der betales ikke afgift for produktion af planteskoleplanter i frø- eller priklebede. Ved frø- og priklebede forstås anlæg med minimum 30.000 planter pr. ha.
   Stk. 4. De af branchens aktører, som ikke har produktion omfattet af arealbidraget (f.eks. planteskoler, maskinforhandlere, grossister, frøleverandører mv.) kan bidrage til Forskningsenheden med et valgfrit beløb, dog minimum 2.500 kr.

§ 3. Grundlaget for det frivillige bidrag er det samlede areal inklusiv eventuelle sprøjtespor, der den 1. januar i det pågældende kalenderår er bevokset med juletræer. Dette gælder uanset om bevoksningerne er iblandet andre træarter, dog fritages bevoksninger med under 20 pct. indblanding af juletræsarter (indblandingsprocenten bestemmes ud fra stamtallet på arealet).
   Stk. 2. Bidragyderne forsætter med et uændret areal eller beløb fra år til år med mindre dette ændres inden den 1. januar. Der skal ske en aktiv udmeldelse fra ordningen inden den 1. januar,  hvis man ikke længere ønsker af bidrage til Forskningsenheden.
   Stk. 3. Bidraget indbetales senest den 1. april samme år, som indberetningen har fundet sted, til Forskningsenheden.

§ 4. Bidragets størrelse fastsættes årligt af bestyrelsen for Forskningsenheden. Bidraget baserer sig på areal størrelse (dog undtaget ikke arealbesiddende bidragydere), men bestyrelsen kan vælge at lave f.eks. arealkategorier, hvis dette letter administrationen. For 2017 er der fastsat et bidrag på 50 kr. pr. ha. for arealer, som er bevokset med nordmannsgran, jf. dog § 2, stk. 3, 4 og § 3, stk. 1. Bidragets størrelse skal ligge fast senest 1/10 i kalenderåret før det år, som bidraget vedrører.

Kapitel 3 - Bestyrelse, bidragermøde og sekretariatet for Forskningsenheden

§ 5. Forskningsenheden ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer med repræsentanter udpeget fra henholdsvis Danske Juletræer (2), Danske Planteskoler (1), Grossistforeningen for Juletræer og Pyntegrønt (1) samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (1). Hertil kommer 2 bidragervalgte repræsentanter, som vælges på det årlige bidragermøde.
   Stk. 2. Bestyrelsen udpeges for en periode af 2 år. Bestyrelsesmedlemmer kan genudpeges. I perioden kan bestyrelsesmedlemmerne udskiftes eller erstattes.
   Stk. 3. Det årlige bidragermøde afvikles inden udgangen af maj.

§ 6. Formanden for Danske Juletræer er født formand for bestyrelsen.
   Stk. 2. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
   Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i forhandling og afstemning i sager, hvori vedkommende er inhabil efter forvaltningsloven.

§ 7. Bestyrelsen skal udarbejde retningslinjer for ansøgning og ydelse af tilskud til de aktiviteter, der er nævnt i § 15, herunder retningslinjer for tilskudsmodtagers regnskabsaflæggelse.

§ 8. Bestyrelsen skal oprette en hjemmeside på internettet. Hjemmesiden skal indeholde direkte link til relevant materiale for Forskningsenhedens tilskudsmodtagere.
   Stk. 2. Bestyrelsen skal offentliggøre ansøgningsfrister og ansøgningsprocedurer mv. på Forskningsenhedens hjemmeside mindst to måneder før ansøgningsfristen.

§ 9. Bestyrelsen fordeler midlerne i Forskningsenheden på baggrund af indkomne ansøgninger. Der gennemføres mindst én ansøgningsrunde for hvert regnskabsår.
   Stk. 2. Bestyrelsen træffer afgørelse om anvendelse af de midler, som indgår i Forskningsenheden, til de aktiviteter, som er nævnt i § 15.

§ 10. Bestyrelsen skal sikre, at oplysninger om og resultater af godkendte aktiviteter offentliggøres på internettet. Oplysninger om, at aktiviteten vil finde sted og med hvilket formål, skal således offentliggøres på internettet, inden aktiviteten påbegyndes. I offentliggørelsen skal indgå angivelse af, hvornår resultaterne forventes at foreligge, og hvor de forventes at blive offentliggjort på internettet.

§ 11. Danske Juletræer varetager sekretariatsopgaver og gennemfører bestyrelsens beslutninger.
   Stk. 2. Den daglige leder af sekretariatet fungerer som sekretær for Forskningsenheden og har fast plads i bestyrelsen.

§ 12. Forskningsenheden tegnes af bestyrelsens formand sammen med mindst et andet bestyrelsesmedlem. Der kan meddeles prokura til lederen af Forskningsenhedens sekretariat.

Kapitel 4 - Forvaltning og anvendelse af Forskningsenhedens midler

§ 13. Forskningsenheden er en selvstændig enhed, som juridisk og økonomisk hører under brancheforeningen Danske Juletræer.

§ 14. Forskningsenheden opkræver bidrag og må ikke have andre aktiviteter end opkrævning af bidrag, jf. § 1, samt forvaltning og kontrol med midlernes anvendelse.
   Stk. 2. Ved bidrag forstås producentbidrag, promillemidler, andre offentlige midler, eventuelle særbevillinger samt øvrige indtægter.
   Stk. 3. Forskningsenheden anvender bidragene indenfor rammerne af denne vedtægt og dansk lovgivning.
   Stk. 4. Forskningsenheden må ikke anvende bidragene til finansiering af Forskningsenhedens administrationsudgifter, bortset fra udgifter til kontrol med midlernes korrekte anvendelse. Kontrol med midlernes korrekte anvendelse omfatter Forskningsenhedens udgifter til advokatbistand og revision samt til eventuel regnskabskontrol, og eventuel uafhængig ekstern ekspertbedømmelse af konkrete aktiviteter.

§ 15. Forskningsenhedens midler kan anvendes til tildeling af tilskud i relation til:

1)      forskning og forsøg i forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af juletræer,
2)      produktudvikling i forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af juletræer,
3)      rådgivning og uddannelse i forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af juletræer, eller
4)      investeringer i miljøbeskyttende foranstaltninger i forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af juletræer.
   Stk. 2. Ved tildeling af tilskud fra Forskningsenheden bør projekter i forbindelse med omstilling til mere miljøvenlig produktion og udvikling af mere miljøvenlige produktionsformer tillægges særlig vægt.

§ 16. Forskningsenheden skal anbringe de indkomne midler på en selvstændig konto i et anerkendt pengeinstitut til bedst mulig forrentning under hensyntagen til den nødvendige likviditet og sikkerhed. Det er ikke tilladt at anbringe midler i spekulationsøjemed.
   Stk. 2. Forskningsenheden må ikke opsamle bidragsmidler. Forskningsenheden kan dog budgettere med en sikkerhedsmargen af en størrelsesorden, som bidragsbudgettet berettiger til.
   Stk. 3. Forskningsenhedens tilskudsmodtagere må ikke opsamle bidragsmidler. Uforbrugte bidragsmidler hos Forskningsenhedens tilskudsmodtagere skal tilbageføres til Forskningsenheden. Tilbageførslen skal ske senest på tidspunktet for tilskudsmodtagerens udarbejdelse og godkendelse af regnskabet, dog senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning til Forskningsenheden.

§ 17. Forskningsenheden skal sikre, at anvendelsen af bidrag, midler fra landbrugets promilleafgiftsfonde, andre offentlige midler, eventuelle særbevillinger samt øvrige indtægter kan adskilles på aktivitetsniveau.

Kapitel 5 - Budget, regnskab og revision for Forskningsenheden

§ 18. Forskningsenhedens budgetår er kalenderåret.
   Stk. 2. Hvert år inden den 1. oktober udarbejder bestyrelsen forslag til budget for det kommende regnskabsår.

§ 19. Regnskabsåret følger budgetåret, jf. § 18, stk. 1.
   Stk.2. Regnskabet fremlægges for bidragyderne på bidragermødet det følgende år.

§ 20. Forskningsenhedens regnskab aflægges efter statens regler herfor.

§ 21. Regnskabet for Forskningsenheden revideres af Danske Juletræs revisor.

Kapitel 6 - Tilskudsmodtagers regnskab og revision

§ 22. Forskningsenhedens tilskudsmodtagere aflægger et regnskab til Forskningsenheden for anvendelse af Forskningsenhedens tilskud.
   Stk. 2. Regnskabet revideres af tilskudsmodtagerens revisor, jf. dog stk. 3.
   Stk. 3. Tilskudsregnskabet skal være underskrevet af en organisationsansvarlig for tilskudsmodtageren.
              Regnskabet skal være påtegnet af tilskudsmodtagernes revisor, dog ikke hvis tilskuddet er under
              kr. 50.000. Hvis tilskudsmodtager er en statsinstitution, skal regnskabet ikke påtegnes af revisor.

§ 22.  Regnskabet for Forskningsenhedens tilskudsmodtagere skal revideres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik.
   Stk. 2. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 23. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages ligeledes en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Forskningsenhedens midler og ved gennemførelsen af de aktiviteter, der er omfattet af Forskningsenhedens regnskab.

§ 24. Revisor fører en revisionsprotokol. I protokollen indføres beretning om, hvilket revisionsarbejde, der er udført samt alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger.
   Stk. 2. I revisionsprotokollen indføres endvidere oplysninger om særlige kontrolarbejder, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning eller assistance.

§ 25. Forskningsenhedens tilskudsmodtagere skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, revisor finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendige for udførelsen af sit hverv.
   Stk. 2. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af vilkår eller forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning påhviler det revisor straks at give bestyrelsen meddelelse derom. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Kapitel 7 - Klage

§ 26. Bestyrelsens afgørelser om tildeling af tilskud kan ikke påklages.

Kapitel 8 - Ophør

§ 27. Bestyrelsen for Forskningsenheden kan indstille, at Forskningsenheden ophører. Beslutningen skal efterfølgende bekræftes på et bidragermøde.

Kapitel 9 - Ikrafttræden

§ 28. Vedtægten træder i kraft den 20. september 2017. Vedtægten er senest ændret ved bestyrelsesmøde i Forskningsenheden den 1. august 2022.