Biodiversitet og lokalitet

Dyrkning

Ved placering af arealer til juletræsproduktion tages udtalte hensyn til vandmiljø, kultur og fortidsminder. Derudover dyrkes kun få juletræer på egentlige skovarealer, mens der på alle juletræsejendomme stilles krav om skov og urørt natur til sikring af levesteder for insekter, fugle, planter og svampe.

Rundt om og på produktionsarealerne stilles der krav om træ- eller buskbevoksede rande og læhegn, der suppleres med faunastriber i spor og på foragre. Disse slås tidligst i august. Endelig stilles krav om blomsterstriber langs vej- og markkanter for at give gode levesteder for insekter og fauna.

Efter endt juletræsomdrift laves ingen jordbearbejdning, men kun en overfladisk knusning for at skåne jordlevende organismer og bevare CO2 i de underjordiske plantedele.

FN verdensmål 15