Projekter

Dyrkning

NobogngrArbejdet med Integreret produktion har centreret omkring en række projekter, som er gennemført med økonomisk støtte fra produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt (PAF). Nedenfor er kort skitseret de tre projekter.

Certificering af IP-juletræer efter EUREPGAP (2006 - 2008)

Dette projekt søger at stille en konkret certificeringsordning til rådighed for de danske juletræsproducenter. Projektet er forsat igang, og du kan læse mere under projektbeskrivelsen.

IP-juletræer - Konceptudvikling (2005 - 2006)
Dette projekt byggede oven på udredningsprojektet skitseret oven for, og konkretiserede IP i relation til de mange dyrkningsmæssige udfordringer, som juletræsproducenterne mødeer hver dag.
Hent:
Procesbeskrivelse
Retningslinier for IP
Dyrkningsvejledning for IP
Skadenøgle for alm. ædelgran lus og galmider

Integreret Produktion (IP) af Nordmannsgran juletræer? (2003 - 2004)
Projektets formål var at foretage en udredning af, i hvor høj grad IP-principperne indenfor andre danske jordbrugserhverv kunne overføres til produktion af nordmannsgran.
Hent:
Slutrapport
Bilag A
Bilag B
Bilag C